ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN ALSTUBLIEFT AANDACHTIG DOOR.

DE HIERIN OPGENOMEN INFORMATIE IS BEDOELD VOOR DE GEZONDHEIDSZORG. DEZE WEBSITE GEEFT GEEN MEDISCH ADVIES.

Deze site is eigendom van en wordt onderhouden door Canon Medical Systems, te definiëren als Canon Medical Systems en al haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (hierna aangeduid als “Canon”). Deze website is gekoppeld aan andere websites die eveneens worden beheerd door ondernemingen van de Canon Group, echter deze Algemene Voorwaarden beschrijven de regels voor bezoekers aan deze Canon-website en hebben geen betrekking op andere websites die eigendom zijn van Canon. Raadpleeg altijd de algemene voorwaarden van de betreffende website.

Onder bezwarende titel, inclusief uw gebruik van en toegang tot enig gedeelte van deze website, gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden zoals blijkt uit uw gebruik van en/of toegang tot de website:

INHOUD VAN DE SITE

Het beschikbare materiaal op deze site, met inbegrip van materialen op gekoppelde sites die direct of indirect toegankelijk zijn vanaf deze site, wordt als zodanig aangeboden, zonder enige garantie, expliciet noch impliciet, met inbegrip maar niet beperkt tot alle impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, aanspraken of niet-schending. We garanderen niet dat het materiaal foutloos en vrij van virussen is en geen lasterlijk, aanstootgevend of op andere wijze schadelijk materiaal bevat. U bent zelf verantwoordelijk voor de volledige kosten van eventueel noodzakelijke dienstverlening, reparatie of correctie. Deze site kan ook publicaties bevatten met technische onnauwkeurigheden of typografische fouten, die naar eigen goeddunken door Canon zullen worden gecorrigeerd indien deze worden ontdekt. Daarnaast worden er af en toe wijzigingen aangebracht in de informatie in de gedrukte versies van deze publicaties. Deze correcties en wijzigingen kunnen vroeg of laat op deze site worden opgenomen.

Deze website bevat mogelijk informatie over medische en gezondheidsgerelateerde onderwerpen. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor mensen die beroepshalve werkzaam zijn in de gezondheidszorg en is niet bedoeld ter vervanging voor het advies van een bevoegde arts of een andere bevoegde zorgverlener. Canon beoefent geen geneeskunde en verleent geen medische diensten of adviezen en de informatie op deze website mag niet worden beschouwd als medisch advies.

koppelingen naar sites van derden

Deze website kan koppelingen bevatten naar andere websites en materialen en informatie die door derden worden beheerd. Het privacybeleid van derden wordt niet door Canon gecontroleerd, gelezen of geëvalueerd en Canon is niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan en is tevens niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die mogelijk voortvloeit uit de inhoud van dergelijke websites of het gebruik van enige informatie die u mogelijk aan deze websites verstrekt. Elke verwijzing naar een gekoppelde website of alle andere specifiek genoemde producten of diensten van derden vormt of impliceert geen goedkeuring van onze kant en u bent zelf verantwoordelijk voor alle risico’s met betrekking tot het gebruik ervan. Deze koppelingen worden enkel voor uw gemak verstrekt.

aansprakelijkheid

In geen geval zijn wij, noch onze gelieerde ondernemingen, medewerkers, agenten of leveranciers, aansprakelijk voor enigerlei schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot winstverlies, inkomstenverlies of soortgelijke economische verliezen), al dan niet volgens contract, onrechtmatige daad of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik van of het onvermogen tot het gebruik van de beschikbare materialen op deze site of elke gekoppelde site, zelfs indien we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid hiervan, noch voor enige andere claim door derden.

De standpunten en opinies die worden uitgedragen in de artikelen, publicaties en onderzoeken die zijn opgenomen in of waarnaar wordt verwezen op deze website, worden niet noodzakelijk gedeeld door Canon, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of licentiegevers. En hoewel de meeste onderzoeken onafhankelijk zijn, kan Canon geen garanties of waarborgen verstrekken met betrekking tot de betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten en conclusies.

PERSOONLIJK GEBRUIK EN INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

U stemt erin toe dat u deze site alleen voor wettige doeleinden gebruikt. U mag de informatie van deze site eenmaal downloaden naar één computer, uitsluitend voor eigen, niet-commercieel en intern gebruik. U mag de materialen op deze site waarop copyright rust of waarop eigendomsrecht van toepassing is niet kopiëren, gebruiken, wijzigen, verzenden, distribueren, onderwerpen aan reverse engineering of op enigerlei wijze exploiteren, tenzij u daarvoor de uitdrukkelijke toestemming hebt van de respectievelijke eigenaar(s). Het gebruik van de software die u kunt downloaden van de site valt onder de voorwaarden van de toepasselijke licentieovereenkomst die wordt meegeleverd met de software. Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen op deze site zijn merken van de respectieve eigenaar(s) en elk ongeautoriseerd gebruik ervan is ten strengste verboden.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

© Copyright 2014 Canon Medical Systems Europe B.V. Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen die op deze site worden gebruikt, zijn eigendom van, geautoriseerd of met toestemming gebruikt door Canon Medical Systems Corporation en gelieerde ondernemingen voor exclusief gebruik op deze site. Ongeoorloofd gebruik, kopiëren of weergeven is verboden.

Tenzij specifiek aangegeven in de inhoud van deze website, zijn alle andere handelsmerken en dienstmerken die verwijzen naar de producten of diensten op deze website en gerelateerde koppelingen of anders aangeduide zaken het eigendom van Canon Medical Systems Corporation, haar gelieerde ondernemingen en licentiegevers.

Niets in deze voorwaarden mag worden uitgelegd als het verlenen van enige licentie of rechten onder een patent, auteursrecht of handelsmerk van Canon of enige andere rechten die eigendom zijn van Canon, haar gelieerde ondernemingen en mogelijke licentiegevers (gezamenlijk “Canon”). U erkent dat het materiaal, de informatie en gegevens op of afgeleid van deze website het eigendom zijn van Canon en haar gelieerde ondernemingen. U mag het intellectuele eigendom op deze site alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Algemene Voorwaarden en voor geen enkel ander doel. U gaat ermee akkoord geen copyright of andere eigendomsvermeldingen te verwijderen uit materiaal dat van de website wordt gebruikt.

Het ontbreken van een handelsmerk-aanduiding bij enig Canon-handelsmerk vormt geen verklaring van afstand van Canon’s rechten met betrekking tot dat handelsmerk of enige andere intellectuele eigendomsrechten.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in dat u ons en onze gelieerde ondernemingen vrijwaart en vrijstelt van alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade en onkosten (met inbegrip van juridische kosten) die voortvloeien uit uw gebruik van deze website of de inhoud hiervan, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van deze Algemene Voorwaarden.

dekkingsgebied

Deze site geeft een overzicht van een groot aantal producten van Canon en kan derhalve verwijzingen bevatten naar specifieke producten en services die niet (direct) beschikbaar zijn in een bepaald land. Een dergelijke verwijzing impliceert niet dat Canon in een bepaald land de intentie heeft deze producten of services op de markt te brengen.

UW FEEDBACK, COMMENTAAR EN IDEEËN

Hoewel Canon graag feedback, commentaar en ideeën ontvangt van bezoekers van deze website, wordt alle informatie die u via deze website verstrekt beschouwd als niet-persoonlijk, niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten (met uitzondering van persoonlijke gegevens zoals gedefinieerd in ons Privacybeleid). Wanneer u ideeën, informatie, concepten, knowhow, technieken of materiaal aan ons doorgeeft via deze website, dan geeft u Canon hierbij toestemming tot het onbeperkt, royalty-vrij en onherroepelijk gebruiken, reproduceren, weergeven, uitvoeren, aanpassen, verzenden en distribueren hiervan via elk medium en op willekeurige wijze, en geeft u Canon het recht deze te gebruiken voor welk doel dan ook (zowel commercieel als niet-commercieel).

TOEPASSELIJKE WETTEN

Elk land heeft specifieke wetten, regelgeving en medische richtlijnen omtrent de communicatie van medische en andere informatie omtrent medische producten op het internet. Niets in deze publicatie mag worden beschouwd als een aanbieding of promotie van enig product of een indicatie van een product dat niet is toegestaan conform de wetten en regelgeving van het land waarin de lezer zich bevindt.

Deze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en het gebruik van deze website zijn onderhevig aan de Nederlandse wetgeving. Alle gerechtelijke procedures met betrekking tot deze website zullen uitsluitend aan de bevoegde rechtbank in Den Haag worden voorgelegd. Canon behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment met of zonder kennisgeving vooraf enkele of alle gebruiksvoorwaarden uit te breiden, te verwijderen of te wijzigen.